Quick Info.

SOSEC MEAL Mechanism

Background Social Service Centre (SOSEC) Nepal Dailekh is a non-governmental organization established in 1997A.D. as a non-profitable organization, separately from party politics for the widening improvement of socio-economic and cultural status of the backward people living in the rural communities. The organization is working with primary focus on overall development of [More +++]

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालको कार्य समितिको मिती २०७५ भाद्र ३० गते सम्मका वैठकका निर्णयहरु

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख कार्य समितिको मिति २०७५ भाद्र १२ र ३० गते वसेको वैठकका निर्णयहरु सवैको जानकारीको सार्वजनिक गरेकाछ । [More +++]

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५ (०७४।७५)

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५ (०७४।७५) प्रकासित गरि वितरण गरेकोछ ।जसलाई तपसिलको लिंकवाट [More +++]

SOSEC Nepal Initiatives to Stop Child Marriage in Dailekh District

Social Service Centre (SOSEC) SOSEC Nepal Dailekh is a non-political and non-profitable social organization established in 2054 B.S. The goal of organization is serving the backward people in the remote area and marginalized communities of Dailekh district. The organization tries to play the vital role in the social cultural and economic development of the community. [More +++]

Appeal ! Appeal !! Appeal !!!

SOSEC Nepal Dailekh is working on against women violence, child protection, anti child marriage, anti-traditional mal-practices campaign since its establishment. And now, for last two years, SOSEC has been operating women and child emergency care center, Toll Free Number 10608942001, and Bal Help Line 1098 (Ten-Nine-Eight) for the rescue, emergency care and legal support [More +++]

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल कार्य समितिको मिती २०७५ श्रावण २१ गते सम्मका वैठकका निर्णयहरु

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख कार्य समितिको मिति २०७४ असार १७ गते, असार ३१ गते र श्रावण १७ गते, भाद्र ७ गते, भाद्र ९ गते, भाद्र १२ र १३ [More +++]

Anti Corruption Policy of SOSEC -Eglish

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती  अग्रेजीमा तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ । Anti [More +++]

Anti-Corruption Policy of SOSEC- Nepali

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ । Anti-Corruption Policy of SOSEC [More +++]

SOSEC_CFM Guideline 2072

सामाजिक सेवा केन्द्र नेपाल दैलेखले समुदायप्रति जवाफदेही भई कार्यक्रमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सहयोगी संस्थाको सहयोगमा अनुगमन, [More +++]

GESI_Strategy_SOSEC-Nepal

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनिती २०७१ तयार गरि लागु गरिएकोछ जुन तपसिलको लिंकमा समावेश [More +++]

AIN_Social Audit Guideline

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपाल (AIN) ले सामाजिक लेखा जोखा निर्देशिका नेपालीमा तयार गरेकोछ । जसलाई तलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न [More +++]

SOSEC Child Protection Policy 2070 Nepali

यस वाल संरक्षण नितीले सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाललाई बाल सुरक्षित संस्थाका रूपमा परिचित गराउन आवश्यक नीति तथा प्रक्रियाहरू उल्लेख [More +++]

SOSEC 5 Year Stratigy Plan

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखको ५ वर्षे रणनैतिक योजना २०६९-०७३ वनाईएकोछ । जुन तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ । Download SOSEC Five Year Stratigy Plan [More +++]
1 2