SOSEC Annual Budget & EXpenditure

Annual Budget & Expenditure Notice

संस्थाको आ.व. ०७०।०७१ आय व्यय सार्वजनिककरण उपरोक्त सम्वन्धमा संस्थालाई सुशासनतिर लैजान, पारदर्शिता कायम गर्न तथा कानुनी शासनको अवधारणा [More +++]