Life Member List

आजिवन सदस्यहरुको नामावली

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेख आजिवन सदस्यहरुको नामावली क्र.सं.    नाम थर                           सदस्यको प्रकार                   ठेगाना १      हीरासिंह [More +++]