आजिवन सदस्यहरुको नामावली

आजिवन सदस्यहरुको नामावली

क्र.सं.  नाम थर  सदस्यको प्रकार  ठेगाना  प्राप्त मिति
1  हीरासिंह थापा  आजिवन सदस्य  रावतकोट– १  ज्ञरज्ञघरद्दण्छट
2  नरवहादुर विष्ट  आजिवन सदस्य  चामुण्डा– ३  ज्ञण्रढरद्दण्छट
3  सीता कुमारी राना  आजिवन सदस्य  रावतकोट– १  ज्ञण्रढरद्दण्छट
4  कविराज रिजाल  आजिवन सदस्य  रावतकोट– ३  ज्ञरज्ञण्रद्दण्छठ
5  वालाराम उपाध्याय  आजिवन सदस्य  बडलम्जी– ५  ज्ञरघरद्दण्छड
6  मानवहादुर थापा  आजिवन सदस्य  रावतकोट– १  ठरद्दटरद्दण्छड
7  अम्मरवहादुर राना  आजिवन सदस्य  डाडापराजुल– ६  ढरडरद्दण्छढ
8  सिता रिजाल  आजिवन सदस्य  रावतकोट– ३  ढरद्दछरद्दण्छढ
9  श्रद्धा योगी  आजिवन सदस्य  गमौडी– ८  ढरद्दछरद्दण्टज्ञ
10  चक्रवहादुर जि.सी.  आजिवन सदस्य  कालभैरव– ७  द्दरछरद्दण्टज्ञ
11  घनश्याम रिजाल  आजिवन सदस्य  रावतकोट– ३  टरघण्रद्दण्टद्द
12  शेरवहादुर थापा  आजिवन सदस्य  रावतकोट– ६  टरघण्रद्दण्टद्द
13  हरी प्रसाद शर्मा  आजिवन सदस्य  वांसी– ६  टरघण्रद्दण्टद्द
14  महेन्द्र वहादुर थापा  आजिवन सदस्य  रावतकोट– ६  टरघण्रद्दण्टद्द
15  भुवानसरा वडुवाल  आजिवन सदस्य  वांसी– ६  ठरघण्रद्दण्टद्द
16  राधा आचार्य  आजिवन सदस्य  वडलम्जी –६  ठरघण्रद्दण्टद्द
17  देविराम आचार्य  आजिवन सदस्य  वडलम्जी –२  ठरघण्रद्दण्टद्द
18  सुसिला दाहाल  आजिवन सदस्य  वांसी– ५  ठरघण्रद्दण्टद्द
19  भद्र वहादुर नेपाली  आजिवन सदस्य  वांसी– ५  ठरघण्रद्दण्टद्द
20  वाल कुमारी नेपाली  आजिवन सदस्य  वांसी– ५  ठरघण्रद्दण्टद्द
21  विर वहादुर नेपाली  आजिवन सदस्य  वांसी– ५  ठरघण्रद्दण्टद्द
22  माया राना  आजिवन सदस्य  डाडापराजुल– ६  ठरघण्रद्दण्टद्द
23  सुनिता राना  आजिवन सदस्य  डाडापराजुल– ६  ठरघण्रद्दण्टद्द
24  नर्सिड राना  आजिवन सदस्य  डाडापराजुल– ६  ठरघण्रद्दण्टद्द
25  भुपेन्द्र साही  आजिवन सदस्य  चामुण्डा ४  ठरघण्रद्दण्टद्द
26  राज वहादुर विष्ट  आजिवन सदस्य  वांसी– ९  ठरघण्रद्दण्टद्द
27  माधवराज अधिकारी  आजिवन सदस्य  ना.न.पा–१ दैलेख  ढरठरद्दण्टघ
28  किरण श्रेष्ठ  आजिवन सदस्य  ना.न.पा–१ दैलेख  द्दरघद्दरद्दण्टछ
29  मञ्जु खड्का  आजिवन सदस्य  ना.न.पा–१ दैलेख  द्दरघद्दरद्दण्टछ
30  याम वहादुर श्रेष्ठ  आजिवन सदस्य  ना.न.पा–१ दैलेख  द्दरघद्दरद्दण्टछ
31  भुपेन्द्र परियार  आजिवन सदस्य  गमौडी –७ दैलेख  द्दरघद्दरद्दण्टछ
32  याम कुमारी राना  आजिवन सदस्य  कालभैरव –९ दैलेख  द्दरघद्दरद्दण्टछ
33  माधव प्रसाद तिमील्सेना  आजिवन सदस्य  वडलम्जी –७ दैलेख  ज्ञण्रढरद्दण्टछ
34  तुलसी नेपाली  आजिवन सदस्य  चामुण्डा –३ दैलेख  ज्ञण्रढरद्दण्टछ
35  लक्ष्मि कुमारी विक  आजिवन सदस्य  चामुण्डा –८ दैलेख  ज्ञण्रढरद्दण्टछ
36  कमल विक  आजिवन सदस्य  सिगौडी –४ दैलेख  ज्ञज्ञरज्ञज्ञरद्दण्टट
37  दिनेश विक  आजिवन सदस्य  चामुण्डा –७ दैलेख  ज्ञज्ञरज्ञज्ञरद्दण्टट
38  जुनि कुमारी थापा  आजिवन सदस्य  ना.न.पा. –१ दैलेख  ज्ञज्ञरद्दरद्दण्टठ
39  रमा श्रेष्ठ (थापा)  आजिवन सदस्य  ना.न.पा. –१ दैलेख  ज्ञज्ञरद्दरद्दण्टठ
40  दुर्गा गिरी  आजिवन सदस्य  वडलम्जी ८ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
41  गणेश वहादुर थापा  आजिवन सदस्य  रावतकोट ४ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
42  डम्वर वहादुर कार्की  आजिवन सदस्य  ना.न.पा. ६ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
43  खगेन्द्र वहादुर शाही  आजिवन सदस्य  सिहासैन ३ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
44  धन वहादुर नेपाली  आजिवन सदस्य  पिपलकोट २ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
45  उपेन्द्र प्रसाद खनाल  आजिवन सदस्य  पिपलकोट ८ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
46  पुर्ण वहादुर शाही  आजिवन सदस्य  सिहासैन ३ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
47  हिक्मत माझी  आजिवन सदस्य  राकम कर्णाली ७ दैलेख  छरछरद्दण्टठ
48  वाशुदेव तिमील्सेना  आजिवन सदस्य  वि.न.पा. दैलेख  घरज्ञछरद्दण्टड
49  गंगा मग्राति  आजिवन सदस्य  ना.न.पा.१ दैलेख द्धरटरद्दण्टड
50  डिल वहादुर नेपाली  आजिवन सदस्य  वांसी ५ दैलेख द्धरज्ञछरद्दण्टड

Next Post

समुदायमा आधारित घर हेरचार तालिम

१ मंसिर २०६८, बिहीबार १२:२१

Download & Publications