Anti-Corruption Policy of SOSEC- Nepali

          |   1048 Views   |   Published Date : 20th August 2016 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Anti-Corruption Policy of SOSEC Nepali

Share