Anti Corruption Policy of SOSEC -Eglish

          |   1090 Views   |   Published Date : 20th August 2016 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती  अग्रेजीमा तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Anti Corruption Policy of SOSEC Eglish

Share